•  
  •  

Ταφή του νεκρού στον τόπο γέννησής του και καύση του κατόπιν επιθυμίας του ιδίου ή της οικογένειάς του

Επαναπατρισμός
Για όσες οικογένειες επιθυμούν την ταφή του αγαπημένου τους προσώπου στον τόπο καταγωγής ή γέννησής τους, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού από και προς όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, καθώς επίσης από και προς το εξωτερικό.

Ειδικότερα για το εξωτερικό ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
  • Δήλωση του θανάτου και έκδοση όλων των αδειών που χρειάζονται για τη μεταφορά της σορού. Το διαβατήριο και το πιστοποιητικό του θανάτου είναι τα δύο απαραίτητα έγγραφα, ενώ ίσως σας ζητηθούν κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
  • Μετάφραση των εγγράφων στο υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις πρεσβείες των χωρών προορισμού. 
  • Έκδοση διεθνούς άδειας μεταφοράς (εφόσον χρειαστεί)

Καύση
Από το 2006 η χώρα μας ακολούθησε τη νομοθεσία των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καύση νεκρών (Προεδρικό διάταγμα 15ης Μαρτίου 2006). Στα άρθρα 1 και 2 του διατάγματος αναφέρονται τα εξής: «Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του αποθανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καύση είναι η δήλωση του αποθανόντος ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή η αντίστοιχη δήλωση συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Τα έγγραφα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση είναι τα εξής:
  • Αντίγραφο από την πράξη θανάτου
  • Υπεύθυνη δήλωση κληρονόμου που αποτυπώνει την επιθυμία καύσης, καθώς και συνημμένο αντίγραφό της
  • Υπεύθυνη δήλωση μέλους της οικογένειας που θα αναφέρει ότι ο αποθανών ή η αποθανούσα δεν φέρει μεταλλικό αντικείμενο (π.χ. δόντια)

Η αποτέφρωση που αναλαμβάνουμε, πραγματοποιείται στο κρεματόριο της Σόφιας στη Βουλγαρία, όπου υπάρχει διαθέσιμος ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης. Αντιμετωπίζοντας με το δέοντα σεβασμό τον άνθρωπό σας, μεταφέρουμε με ειδική πολυτελή νεκροφόρα τη σορό του στον τόπο καύσης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ
Το γραφείο τελετών μας, διαθέτοντας εμπειρία στις αποτεφρώσεις, αναλαμβάνει με ασφάλεια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την καύση του νεκρού σας.